T: +40 364 260 755   E: [email protected]

Administrat de SAI Broker SA, Fondul Deschis de Investiţii PROSPER Invest are ca scop exclusiv mobilizarea resurselor financiare disponibile de la persoanele fizice şi juridice printr-o ofertă publică continuă de unităţi de fond şi investirea acestor resurse în următoarele tipuri de instrumente financiare: acţiuni, obligaţiuni emise de instituţii de credit şi corporative, obligaţiuni şi titluri de creanţă emise sau garantate de administraţia publică centrală şi locală, depozite bancare, alte instrumente financiare cu venit fix, instrumente financiare derivate (contracte pe diferenţă, contracte futures şi opţiuni având activ suport indici, acţiuni, valute sau mărfuri), ETF-uri, organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), alte organisme de plasament colectiv publice sau private (AOPC).

Obiectivul fondului urmăreşte aprecierea capitalului pe termen lung prin investiţii preponderent în acţiuni cotate la bursă, expunerea maximă fiind de 80% din totalul activelor Fondului, şi o componentă cu risc scăzut de până la 20% din activele Fondului asigurată prin investiţii în instrumente financiare cu venit fix, instrumente ale pieţei monetare, OPCVM, AOPC, s.a.

Fondul este deschis în mod nediscriminatoriu tuturor persoanelor fizice şi juridice, române şi străine, având o înţelegere corespunzătoare a oportunităţilor, riscurilor şi duratei recomandate a investiţiilor prevăzute în prezentul prospect. Prin politica sa privind investiţiile, Fondul se adresează, cu precădere investitorilor dispuşi să-şi asume un nivel de risc ridicat. Persoanele interesate pot deveni investitori ai Fondului după ce au luat la cunostiinţă de conţinutul Prospectului de emisiune, au fost de acord cu acesta şi au achitat contravaloarea unităţilor de fond.

În vederea fructificării superioare a investiţiilor efectuate în unităţi de fond, prin prisma structurii portofoliului de active vizat, se recomandă deţinătorilor de unităţi de fond plasarea resurselor financiare pe un termen de minim 24 luni. În conformitate cu politica de investiţii şi paleta de instrumente financiare în care va investi, Fondul are un grad de risc ridicat.

A fost autorizat de către ASF prin autorizaţia nr. 44/20.03.2015 (autorizaţia poate fi consultată aici).

Fondul Deschis de Investiţii FIX Invest a fost înscris în Registrul ASF sub nr. CSC06FDIR/120093.

Activitatea de distribuţie a unităţilor de fond este realizată de către SSIF Broker SA.

Prin autorizaţia nr. 140/30.07.2015 (autorizaţia poate fi consultată aici), ASF a autorizat modificările aduse documentaţiei acestui Fond. O notă de informare către investitorii acestui Fond a fost publicată în acest sens (vezi nota de informare aici).

Prin autorizația nr. 86/16.03.2018 (autorizația poate fi consultată aici), ASF a autorizat modificările aduse documentației acestui Fond. O notă de informare către investitorii acestui Fond a fost publicată în acest sens (vezi nota de informare aici).

Prin autorizația nr. 32/18.04.2019 (autorizația poate fi consultată aici) au fost autorizate de ASF o serie de modificări la documentele de constituire și funcționare ale acestui fond. Nota de informare a investitorilor aferentă acestor modificări a fost publicată pe site-ul www.saibroker.ro (vezi nota de informare aici). 

Prin autorizația nr. 126/28.06.2021 (autorizația poate fi consultată aici) au fost autorizate de ASF o serie de modificări la documentele de constituire și funcționare ale acestui fond. Nota de informare a investitorilor aferentă acestor modificări a fost publicată pe site-ul www.saibroker.ro (vezi nota de informare aici) și ziarul Bursa.

Prin autorizația nr. 2/06.01.2022 (autorizația poate fi consultată aici) au fost autorizate de ASF o serie de modificări la documentele de constituire și funcționare ale acestui fond. Nota de informare a investitorilor aferentă acestor modificări a fost publicată pe site-ul www.saibroker.ro (vezi nota de informare aici) și ziarul Bursa.


Performanţele anterioare ale acestui fond nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare.


Documentele fondului:

Prospectul de emisiune al Fondului Deschis de Investiţii PROSPER Invest - 07.12.2021;

Contractul de societate al Fondului Deschis de Investiţii PROSPER Invest - 18.04.2019;

Document cu informaţii cheie pentru investitori (DICI) 31.12.2023;

Regulile Fondului Deschis de Investiţii PROSPER Invest  - 18.04.2019;

Formularul de subscriere pentru persoane juridice  - 30.07.2015;

Formular de subscriere pentru persoane fizice  - 30.07.2015;

Formularul de răscumpărare pentru persoane fizice;

Formularul de răscumpărare pentru persoane juridice;

Formularul de opoziţie şi notă de informare privind protecţia datelor personale;

Prezentarea Fondului Deschis de Investiţii PROSPER Invest;

Notă de informare publicată în ziarul Bursa nr. 145 din 03.08.2015.
Notă de informare publicată în ziarul Bursa nr. 13 din 21.01.2016.
Notă de informare publicată în ziarul Bursa nr. 19 din 01.02.2018.
- Notă de informare publicată în ziarul Bursa nr. 52 din 20.03.2018
- Notă de informare publicată pe site-ul www.saibroker.ro în data de 18.04.2019;

- Notă de informare publicată în ziarul Bursa nr. 5 din 11.01.2022.

                                                                         Istoric 

Date referitoare la valoarea unitară a activului net, valoarea activului net, numărul unităţilor de fond aflate în circulaţie pentru FDI PROSPER Invest pot fi găsite aici.